Een Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook vermeldt het welke maatregelen een organisatie (werkgever) neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever met personeel is krachtens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen.
 
Aanpak
Als wij een RI&E uitvoeren inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Vervolgens evalueren wij de gevonden risico’s en bepalen in overleg met u de rangorde op basis van drie aspecten:
  • De kans dat een bepaald incident zich voordoet
  • De gevolgen van dat incident
  • De noodzakelijke maatregelen om het risico te elimineren, en per item:
  •     De plaats in de rangorde
  •     De datum gereed
  •     Wie voor de uitvoering verantwoordelijk is
Dit overzicht vormt de basis voor het plan van aanpak, dat wij aansluitend opstellen. Voor sommige onderwerpen (bijvoorbeeld blootstelling aan geluid, gevaarlijke stoffen) geldt een verplichting tot een uitgebreidere RI&E. Een RI&E dient periodiek, of nadat een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers, te worden gereviseerd. Een revisie vraagt minder werk dan het uitvoeren van een nieuwe RI&E. Als wij een RI&E voor u uitvoeren, ontvangt u van ons daarvan een rapport inclusief het plan van aanpak.
 
U kunt de RI&E ook laten uitvoeren door een interne deskundige, bijvoorbeeld een Arbofunctionaris of Preventiemedewerker. Het rapport dient dan wel door een externe veiligheidskundige te worden getoetst.
 
Interesse?
Wilt u contact met ons opnemen als als u overweegt om een RI&E te laten uitvoeren, wij voorzien u graag van alle informatie die nodig is om een goede afweging te maken. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 112 41 07 of per mail: [email protected]