INLEIDING
Deze website, inclusief alle sub-sites, bereikbaar via de homepage, wordt in bedrijf gehouden door UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), de dochterondernemingen daarvan, gelieerde bedrijven en/of gerelateerde rechtspersonen (collectief, de “site”). CCS biedt deze site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die op de site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan, op voorwaarde van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en publicaties zoals hier gegeven. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN ALS U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET.
CCS behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk moment (delen van) deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voorgezette gebruik van de site, volgend op het plaatsen van wijzigingen, betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. Zo lang u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden verleent CCS u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt privilege voor het bezoeken en gebruiken van de site.
 
GEEN VERPLICHTING
CCS is niet verantwoordelijk als op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De materiaal op deze site wordt alleen geleverd ter algemene informatie en de informatie moet niet worden vertrouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer nauwkeurige, meer complete of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijze actueel en wordt alleen ter informatie gegeven. CCS behoudt zich het recht voor de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, maar heeft geen verplichting tot het bijwerken van informatie op de site. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen van de site bij te houden.
 
GEBRUIK VAN DE SITE
Alle content op deze site inclusief, zonder beperking, documenten, tekst, design, afbeeldingen, logos, iconen, foto's, audio clips, downloads, interfaces, code en software en de selectie en rangschikking daarvan (de “Content”) is het exclusieve eigendom van CCS, de licentiehouders ervan of de content providers ervan en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde wetten. U hebt toegang tot de content en u mag de content op deze site kopiëren, downloaden en printen voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat voorkomt op het materiaal waartoe u toegang hebt, dat u kopieert download of print, wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van de content op de site, inclusief, maar niet beperkt tot, modificatie, distributie, transmissie, presentatie, uitzending, publicatie, uploaden, licentiëren, reverse engineering, transfer of verkoop van, of de creatie van afgeleid werk van enig materiaal, informatie, software, producten of services, verkregen van de site, of het gebruik van de site voor doeleinden die concurreren met CCS, is uitdrukkelijk verboden. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle bijkomende beperkingen, weergegeven op de site, omdat de site van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. CCS behoudt zich het recht voor de registratie van personen voor de site te weigeren of te annuleren, personen van de site te verwijderen of personen te verbieden de site te gebruiken, om welke reden dan ook. CCS, of de licentiehouders of content providers, behouden het volle en volledige recht op het materiaal dat voor de site is geleverd, inclusief alle betreffende intellectuele eigendomsrechten, en leveren dit materiaal aan u onder een licentie die op elk moment kan worden ingetrokken, dit uitsluitend ter beoordeling door CCS.CCS geeft geen toezegging of garantie dat uw gebruik van materialen op deze site niet strijdig is met rechten van derden die niet gelieerd zijn met CCS.
Het is niet toegestaan een apparaat, programma, algoritme of methode of een vergelijkbaar of gelijkaardig handmatige proces te gebruiken voor toegang, verkrijging, kopiëren of monitoren van een deel van de site of de content, of het reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van de site of de content, om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via een methode die niet met dat doel via de site beschikbaar is gemaakt. U mag niet proberen onrechtmatige toegang te krijgen tot delen of functies van de site, of alle andere systemen of netwerken, verbonden met de site of met een CCS-server, of met een service, aangeboden op of door de site, via hacking, wachtwoord-“mining” of andere illegale methodes.
U mag de kwetsbaarheid van de site of een met de site verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen, en u mag de beveiliging of de autorisatiemaatregelen op de site of op een met de site verbonden netwerk niet breken. U mag geen reverse look-ups uitvoeren of informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de site, of een andere klant van CCS, inclusief een CCS-account waarvan u niet de eigenaar bent, traceren naar de bron, of hiertoe pogingen doen, of de site of een dienst of informatie die op of via de site wordt aangeboden, gebruiken op een manier die als doel heeft informatie te achterhalen, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals in voorzien door de site. U gaat ermee akkoord dat u dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote belasting zal vormen voor de infrastructuur van de site of systemen of netwerken van CCS, of systemen of netwerken die zijn verbonden met de site of met CCS.U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken dat of die de juiste werking van de site, of transacties op de site, of het gebruik van de site door andere personen, kan verstoren of poogt te verstoren. U mag geen headers nabootsen of op een andere wijze identifiers manipuleren om zo de oorsprong van een bericht of toezending die u aan CCS zend, op of via de site of een service, aangeboden op of via de site, te verhullen. U mag niet pretenderen dat u iemand anders bent of vertegenwoordigd of u voordoen als een ander individu of rechtspersoon. U mag de site of de content daarvan niet gebruiken voor een onwettig of door deze gebruiksvoorwaarden verboden doel, of te verzoeken om het uitvoeren van illegale activiteit of andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van CCS of anderen.
U mag de op de site geleverde contactgegevens niet gebruiken voor niet-geautoriseerde doelen, met inbegrip van marketing. U mag geen hardware of software gebruiken die bedoeld is schade toe te brengen of die van invloed kan zijn op de juiste werking van de site of om heimelijk een systeem, gegevens of persoonlijke gegevens van de site te onderscheppen. U gaat ermee akkoord de werking van de site niet te verstoren of te pogen deze te verstoren.CCS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment zonder aankondiging uw toegang tot of uw gebruik van de site te beperken of te beëindigen. Het beëindigen van uw toegang of gebruik is niet van invloed op een recht of vergoeding waarop CCS wettelijk of in eigen vermogen aanspraak kan maken.
 
HANDELSMERKEN
Handelsmerken, logo's en servicemerken die zijn weergegeven op deze site zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van CCS, dochterondernemingen van CCS, aan CCS gelieerde bedrijven, licentiehouders of content providers of andere derden. Al deze handelsmerken, logos en servicemerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren. Niets op deze site mag worden begrepen als het toekennen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van een handelsmerk, logo of servicemerk dat wordt weergegeven op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij hierin anders aangegeven. CCS behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in en aan de site en de content van de site.
 
DOOR GEBRUIKER GELEVERD MATERIAAL
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het materiaal dat u via de site verzendt, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en het copyright van zulk materiaal. U mag via de site geen content uploaden, distribueren of op andere wijze publiceren die (i) vertrouwelijk, beschermd, onjuist, frauduleus, lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, invasie voor privacy of publiciteitsrechten, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, kwetsend, illegaal of anderszins aanstootgevend is; (ii) een strafbaar feit zijn of daartoe aanzetten, de rechten van een partij aantasten of anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of het overtreden van een wet; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massa-mailings of een vorm van "spam" kunnen bevatten. U mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, u niet voordoen als een andere persoon of rechtspersoon of anderszins misleidend zijn wat betreft de herkomst van content. U mag geen commerciële content naar de site uploaden.
Als u materiaal indient, en tenzij we anderszins aangeven, verleent u CCS en gelieerde bedrijven van CCS een ongelimiteerd, niet-exclusief, royaltyvrije, doorlopend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht op het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, voor afgeleide werken te gebruiken, distribueren en weer te geven, over de hele wereld in alle media. U gaat er verder mee akkoord dat het CCS vrij staat ideeën, concepten of know-how te gebruiken die u of personen die namens u handelen aan CCS ter beschikking stellen. U verleent CCS en aan CCS gelieerde bedrijven het recht op het gebruik van de naam die u inzendt in verband met zulk materiaal, als zij daartoe besluiten. Alle persoonlijke gegevens die via deze site worden ingezonden zullen worden behandeld conform het online privacybeleid van de site. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent, of op andere wijze alle rechten beheert, van de content die u inzendt; dat de content accuraat is; dat het gebruik van de content die u levert niet strijdig is met hierin genoemde bepalingen en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of rechtspersoon; en dat u CCS vrijwaart voor alle claims als gevolg van de door u geleverde content.
CCS heeft geen verplichting tot het publiceren, doorsturen, verzenden, distribueren of anderszins verstrekken van materiaal dat op deze site beschikbaar is, inclusief materiaal dat u ons levert, en daarom hebben we het absolute recht om naar ons eigen goeddunken en op elk moment materiaal van de site te verwijderen.
 
LINKS VAN DERDEN
Deze site kan links bevatten naar andere websites; sommige daarvan worden beheerd door CCS of aan CCS gelieerde bedrijven en andere die worden beheerd door derden. Deze links worden gegeven als gebruiksgemak voor u en als een extra mogelijkheid voor toegang tot de informatie aldaar. CCS is niet verantwoordelijk voor de content van die of andere websites of producten of services die kunnen worden aangeboden via die of andere websites. Links van deze site naar een andere website betekenen niet dat CCS die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt. Er kunnen verschillende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn voor uw gebruik van gekoppelde websites. CCS is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of andere verplichtingen als gevolg van uw gebruik van een gekoppelde website.
 
GARANTIES/ BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". CCS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIES OF DELEN DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN.CCS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE NIET-INBREUKMAKEND IS, EN GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN HANDELING OF EEN HANDELSGEBRUIK;DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, NAUWKEURIGE OF ACTUEEL ZAL ZIJN.ALS U MATERIAAL DOWNLOAD VAN DEZE SITE DOET U DAT NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO.U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN EEN DOWNLOAD VAN ZULK MATERIAAL. ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CCS OF VIA OF VAN DE SITE, LEIDT NIET TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE.CCS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN DE WET DE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN.
UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". CCS BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIES OF DELEN DAARVAN OP ELK MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN.CCS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT MATERIAAL OP DE SITE NIET-INBREUKMAKEND IS, EN GARANTIES IMPLICIET DOOR EEN HANDELING OF EEN HANDELSGEBRUIK;DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT INFORMATIE OP DE SITE VOLLEDIG, NAUWKEURIGE OF ACTUEEL ZAL ZIJN.ALS U MATERIAAL DOWNLOAD VAN DEZE SITE DOET U DAT NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO.U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN EEN DOWNLOAD VAN ZULK MATERIAAL. ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN CCS OF VIA OF VAN DE SITE, LEIDT NIET TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE.CCS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BRUIKBAARHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. IN BEPAALDE JURISDICTIES KAN DE WET DE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET TOESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN.
 
VRIJWARING
U gaat ermee akkoord om CCS en aan CCS gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeuren, medewerkers, contractors, agenten, licentiehouders, serviceproviders, subcontractors en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke kosten van advocaten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit of als gevolg van uw gebruik van de site en elke overtreding van deze gebruiksvoorwaarden. Als u een technische storing van de site of de systemen die de site naar u of anderen verzenden veroorzaakt, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke kosten van advocaten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit of als gevolg van die storing. CCS behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle van elke kwestie, anderszins onderhevig aan vergoeding door u, op zich te nemen en in zulke gevallen gaat u ermee akkoord met CCS samen te werken in de verdediging van zulke zaken.
 
JURISDICTIE
De gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site vallen onder de wetgeving van de staat Connecticut, Verenigde Staten. U geeft uw onherroepelijke toestemming voor de jurisdictie van de rechtbanken in de staat Connecticut voor elke rechtsvordering, voortkomend uit of gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden. CCS erkent dat het voor u mogelijk is om toegang te krijgen tot deze site vanuit elke jurisdictie in de wereld, maar we hebben geen praktische mogelijkheid een dergelijke toegang te voorkomen. Deze site is ontworpen om te voldoen aan de wetten van de staat Connecticut en van de Verenigde Staten. Als materiaal op deze site, of uw gebruik van de site, strijdig is met de wetten van de plaats waar u bent als u toegang tot de site krijgt, dan is de site niet voor u bedoeld en vragen wij u de site niet te gebruiken. U bent er voor verantwoordelijk om uzelf te informeren over de wetten van uw jurisdictie en om daaraan te voldoen.
 
WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
CCS kan elk deel van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder aankondiging wijzigen, verwijderen of nieuwe tekst toevoegen. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden of op de site gepubliceerde voorwaarden zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn. Door uw voortgezette gebruik van deze site na een gepubliceerde wijziging geeft u aan zulke wijzigingen te accepteren. CCS kan op elk moment, zonder aankondiging en zonder verplichtingen of aansprakelijkheid andere content op deze site tijdelijk of permanent toevoegen, wijzigen, onderbreken, verwijderen of opschorten, inclusief functies en specificaties van producten, beschreven of afgebeeld op de site.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst en het beleid of beheersregels, weergegeven op deze site, is de gehele overeenkomst en het akkoord tussen u en CCS aangaande het betreffende onderwerp en gaat boven alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen de partijen betreffende dat onderwerp. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden zal toelaatbaar zijn in juridische of administratieve procedures, gebaseerd op of gerelateerd aan het gebruik van de site in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en gegevens, origineel opgesteld en aangehouden in gedrukte vorm. Een rechtsvordering die u hebt aangaande uw gebruik van deze site moet binnen één (1) jaar na de claim of oorzaak van rechtsvordering aanhangig worden gemaakt. Als een voorziening in deze overeenkomst onwettelijk, nietig of onuitvoerbaar is, blijven de overige voorzieningen van de overeenkomst onveranderd van toepassing.
 
OVERIG
Bepaalde functies die op deze site beschikbaar zijn vereisen registratie. Door het registreren, en rekening houdend met uw gebruik van de site, gaat u ermee akkoord om ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te geven. Bepaalde functies op deze site vereisen het gebruik van een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle gedane uitspraken en activiteiten of weglatingen die optreden door het gebruik van uw wachtwoord. Als u redenen hebt om aan te nemen of merkt dat uw wachtwoord is verloren, gestolen of niet-geautoriseerd wordt gebruikt moet u CCS onmiddellijk waarschuwen. CCS mag aannemen dat communicatie die CCS ontvangt onder uw wachtwoord van u afkomstig is, tenzij CCS anderszins verneemt. Als een voorziening in deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal van een competente jurisdictie als ongeldig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan zullen zulke voorzieningen worden beperkt of verwijderd tot een minimum van de mate die daarvoor nodig is en worden vervangen door een geldige voorziening die op de best mogelijk wijze voorziet in de bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden, zodat deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en CCS met betrekking tot uw gebruik van de site, en alle andere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of akkoorden tussen u en CCS aangaande zulk gebruik zijn bij dezen achterhaald en geannuleerd. Anders dan als voorzien in een aankoopovereenkomst die u afsluit met CCS, zal CCS geen andere tegenvoorstellen voor deze gebruiksvoorwaarden accepteren en zulke voorstellen worden bij dezen categorisch verworpen. Als CCS niet staat op de strikte aanhouding van deze gebruiksvoorwaarden of er niet in slaagt deze af te dwingen mag dat niet worden gezien als een ontheffing door CCS van een voorziening of het recht op het afdwingen van de gebruiksvoorwaarden, noch zal een handeling tussen CCS en u of een andere partij worden beschouwd als een wijziging van een voorziening in deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of begrepen als het toedelen van een recht of rechtsmiddel aan derden.
Hartelijk dank voor het bezoeken van onze site. 
Bijgewerkt door het CCS Intellectual Property Department op 24 februari 2017.
 

---------------------

Introduction

This Web site, including any sub-site accessible through the homepage, is operated by UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), its subsidiaries, affiliates and/or related entities (collectively, the “Site”). CCS offers this Site, including all information, tools and services available from this Site, to you, the user, conditioned upon your acceptance of all the terms, conditions, policies and notices stated here. BY USING THIS SITE, YOU AGREE TO THESE TERMS OF USE; IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT USE THIS SITE.

CCS reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these Terms of Use, at any time. It is your responsibility to check these Terms of Use periodically for changes. Your continued use of the Site following the posting of changes will mean that you accept and agree to the changes. As long as you comply with these Terms of Use, CCS grants you a personal, non-exclusive, non-transferable, limited privilege to enter and use the Site.

No Obligation

CCS is not responsible if information made available on this Site is not accurate, complete or current. The material on this Site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this Site is at your own risk. This Site may contain certain historical information. Historical information is not necessarily current and is provided for your reference only. CCS reserves the right to modify the content of this Site at any time, but has no obligation to update any information on the Site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to the Site.

Use of Site

All content on this Site including, without limitation, documents, text, design, graphics, logos, icons, images, audio clips, downloads, interfaces, code and software, as well as the selection and arrangement thereof (the “Content”) is the exclusive property of and owned by CCS, its licensors or its content providers and is protected by copyright, trademark and other applicable laws. You may access, copy, download and print the material contained on the Site for your personal and non-commercial use, provided you do not modify or delete any copyright, trademark or other proprietary notice that appears on the material you access, copy, download or print. Any other use of Content on the Site, including but not limited to the modification, distribution, transmission, performance, broadcast, publication, uploading, licensing, reverse engineering, transfer or sale of, or the creation of derivative works from, any material, information, software, products or services obtained from the Site, or use of the Site for purposes competitive to CCS, is expressly prohibited. You agree to abide by all additional restrictions displayed on the Site as it may be updated from time to time. CCS reserves the right to refuse or cancel any person's registration for this Site, remove any person from this Site or prohibit any person from using this Site for any reason whatsoever. CCS, or its licensors or content providers, retain full and complete title to the material provided on the Site, including all associated intellectual property rights, and provide this material to you under a license that is revocable at any time in CCS's sole discretion. CCS neither warrants nor represents that your use of materials on this Site will not infringe rights of third parties not affiliated with CCS.

You may not use any device, program, algorithm or methodology, or any similar or equivalent manual process, to access, acquire, copy or monitor any portion of the Site or any Content, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Site or any Content, to obtain or attempt to obtain any materials, documents or information through any means not purposely made available through the Site. You may not attempt to gain unauthorized access to any portion or feature of the Site, or any other systems or networks connected to the Site or to any CCS server, or to any of the services offered on or through the Site, by hacking, password “mining” or any other illegitimate means.

You may not probe, scan or test the vulnerability of the Site or any network connected to the Site, nor breach the security or authentication measures on the Site or any network connected to the Site. You may not reverse look-up, trace or seek to trace any information on any other user of or visitor to the Site, or any other customer of CCS, including any CCS account not owned by you, to its source, or exploit the Site or any service or information made available or offered by or through the Site, in any way where the purpose is to reveal any information, including but not limited to personal identification or information, other than your own information, as provided for by the Site. You agree that you will not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the Site or CCS’s systems or networks, or any systems or networks connected to the Site or to CCS. You agree not to use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Site or any transaction being conducted on the Site, or with any other person’s use of the Site. You may not forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any message or transmittal you send to CCS on or through the Site or any service offered on or through the Site. You may not pretend that you are, or that you represent, someone else, or impersonate any other individual or entity.

You may not use the Site or any Content for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms of Use, or to solicit the performance of any illegal activity or other activity which infringes the rights of CCS or others.

You may not use contact information provided on the Site for unauthorized purposes, including marketing. You may not use any hardware or software intended to damage or interfere with the proper working of the Site or to surreptitiously intercept any system, data or personal information from the Site. You agree not to interrupt or attempt to interrupt the operation of the Site in any way. CCS reserves the right, in its sole discretion, to limit or terminate your access to or use of the Site at any time without notice. Termination of your access or use will not waive or affect any other right or relief to which CCS may be entitled at law or in equity.

Trademarks

Trademarks, logos and service marks displayed on this Site are registered and unregistered trademarks of CCS, its subsidiaries, affiliates, licensors or content providers, or other third parties. All of these trademarks, logos and service marks are the property of their respective owners. Nothing on this Site shall be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any trademark, logo or service mark displayed on the Site without the owner's prior written permission, except as otherwise described herein. CCS reserves all rights not expressly granted in and to the Site and its Content.

User Supplied Material

You acknowledge that you are responsible for any material you may submit via the Site, including the legality, reliability, appropriateness, originality and copyright of any such material. You may not upload to, distribute or otherwise publish through this Site any Content that (i) is confidential, proprietary, false, fraudulent, libelous, defamatory, obscene, threatening, invasive of privacy or publicity rights, infringing on intellectual property rights, abusive, illegal or otherwise objectionable; (ii) may constitute or encourage a criminal offense, violate the rights of any party or otherwise give rise to liability or violate any law; or (iii) may contain software viruses, political campaigning, chain letters, mass mailings, or any form of "spam." You may not use a false email address or other identifying information, impersonate any person or entity or otherwise mislead as to the origin of any Content. You may not upload commercial content onto the Site.

If you do submit material, and unless we indicate otherwise, you grant CCS and its affiliates an unrestricted, nonexclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable and fully sublicensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute and display such material throughout the world in any media. You further agree that CCS is free to use any ideas, concepts or know-how that you or individuals acting on your behalf provide to CCS. You grant CCS and its affiliates the right to use the name you submit in connection with such material, if they so choose. All personal information provided via this Site will be handled in accordance with the Site's online Privacy Policy. You represent and warrant that you own or otherwise control all the rights to the content you post; that the content is accurate; that use of the content you supply does not violate any provision herein and will not cause injury to any person or entity; and that you will indemnify CCS for all claims resulting from content you supply.

CCS is under no obligation to post, forward, transmit, distribute or otherwise provide any material available on this Site, including material you provide to us, and so we have an absolute right to remove any material from the Site in our sole discretion at any time.

3rd Party Links

This Site may contain links to other websites, some of which are operated by CCS or its affiliates and others of which are operated by third parties. These links are provided as a convenience to you and as an additional avenue of access to the information contained therein. CCS is not responsible for the content of those or any other websites or any products or services that may be offered through those or any other websites. Links from this Site to any other website do not mean that CCS approves of, endorses, or recommends that website. Different terms and conditions may apply to your use of any linked websites. CCS is not responsible for any losses, damages or other liabilities incurred as a result of your use of any linked websites.

Warranties/ Limitation of Liability

YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK. THE SITE IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. CCS RESERVES THE RIGHT TO RESTRICT OR TERMINATE YOUR ACCESS TO THE SITE OR ANY FEATURE OR PART THEREOF AT ANY TIME. CCS EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTIES THAT MATERIALS ON THE SITE ARE NONINFRINGING, AS WELL AS WARRANTIES IMPLIED FROM A COURSE OF PERFORMANCE OR COURSE OF DEALING; THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; THAT THE SITE WILL BE SECURE; THAT THE SITE OR THE SERVER THAT MAKES THE SITE AVAILABLE WILL BE VIRUS-FREE; OR THAT INFORMATION ON THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR TIMELY. IF YOU DOWNLOAD ANY MATERIALS FROM THIS SITE, YOU DO SO AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIALS. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM CCS OR THROUGH OR FROM THE SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY OF ANY KIND. CCS DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OF THE MATERIALS ON THIS SITE IN TERMS OF THEIR COMPLETENESS, CORRECTNESS, ACCURACY, ADEQUACY, USEFULNESS, TIMELINESS, RELIABILITY OR OTHERWISE. IN CERTAIN JURISDICTIONS, THE LAW MAY NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF WARRANTIES, SO THE ABOVE DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR YOUR USE OF THE SITE. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ANY INFORMATION YOU SEND OR RECEIVE DURING YOUR USE OF THE SITE MAY NOT BE SECURE AND MAY BE INTERCEPTED BY UNAUTHORIZED PARTIES. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SITE IS AT YOUR OWN RISK AND THAT THE SITE IS MADE AVAILABLE TO YOU AT NO CHARGE. RECOGNIZING SUCH, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER CCS NOR ITS AFFILIATES, SUPPLIERS OR THIRD PARTY CONTENT PROVIDERS WILL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE SITE, OR ANY OTHER SITE YOU ACCESS THROUGH A LINK FROM THIS SITE OR FROM ANY ACTIONS WE TAKE OR FAIL TO TAKE AS A RESULT OF COMMUNICATIONS YOU SEND TO US, OR THE DELAY OR INABILITY TO USE THE SITE, OR FOR ANY INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES ADVERTISED IN OR OBTAINED THROUGH THE SITE, REMOVAL OR DELETION OF ANY MATERIALS SUBMITTED OR POSTED ON ITS SITE, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE SITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF CCS, ITS AFFILIATES OR ANY OF ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. THIS DISCLAIMER APPLIES, WITHOUT LIMITATION, TO ANY DAMAGES OR INJURY ARISING FROM ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECTS, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMPUTER VIRUSES, FILE CORRUPTION, COMMUNICATION-LINE FAILURE, NETWORK OR SYSTEM OUTAGE, YOUR LOSS OF PROFITS, OR THEFT, DESTRUCTION, UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, LOSS OR USE OF ANY RECORD OR DATA, AND ANY OTHER TANGIBLE OR INTANGIBLE LOSS. YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER CCS NOR ITS SUPPLIERS SHALL BE LIABLE FOR ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY USER OF THE SITE. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY OF THE ABOVE CLAIMS OR ANY DISPUTE WITH CCS IS TO DISCONTINUE YOUR USE OF THE SITE. YOU AND CCS AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES OR THE CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless CCS and its affiliates and their officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, service providers, subcontractors and suppliers from and against any and all losses, liabilities, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees and court costs, arising or resulting from your use of the Site and any violation of these Terms of Use. If you cause a technical disruption of the Site or the systems transmitting the Site to you or others, you agree to be responsible for any and all losses, liabilities, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees and court costs, arising or resulting from that disruption. CCS reserves the right, at its own expense, to assume exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you and, in such case, you agree to cooperate with CCS in the defense of such matter.

Jurisdiction

The laws of the State of Connecticut, United States govern these Terms of Use and your use of the Site, and you irrevocably consent to the jurisdiction of the courts located in the State of Connecticut for any action arising out of or relating to these Terms of Use. CCS recognizes that it is possible for you to obtain access to this Site from any jurisdiction in the world, but we have no practical ability to prevent such access. This Site has been designed to comply with the laws of the State of Connecticut and of the United States. If any material on this Site, or your use of the Site, is contrary to the laws of the place where you are when you access it, the Site is not intended for you, and we ask you not to use the Site. You are responsible for informing yourself of the laws of your jurisdiction and complying with them.

Changes to Terms

CCS may add to, change, or remove any part of these Terms of Use at any time, without notice. Any changes to these Terms of Use or any terms posted on this Site apply as soon as they are posted. By continuing to use this Site after any changes are posted, you are indicating your acceptance of those changes. CCS may add, change, discontinue, remove, or suspend any other Content posted on this Site, including features and specifications of products described or depicted on the Site, temporarily or permanently, at any time, without notice and without liability.

Entire Agreement

This agreement and any policies or operating rules posted on this Site constitute the entire agreement and understanding between you and CCS with respect to the subject matter thereof and supersede all prior or contemporaneous communications and proposals, whether oral or written, between the parties with respect to such subject matter. A printed version of these Terms of Use shall be admissible in judicial or administrative proceedings based on or relating to use of the Site to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form. Any cause of action you may have with respect to your use of this Site must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises. If any provision of this agreement is unlawful, void or unenforceable, the remaining provisions of the agreement will remain in place.

Other

Some features that may be available on this Site require registration. By registering at and in consideration of your use of the Site you agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself. Some features on this Site require use of a password. You are responsible for protecting your password. You agree that you will be responsible for any and all statements made, and acts or omissions that occur, through the use of your password. If you have any reason to believe or become aware of any loss, theft or unauthorized use of your password, notify CCS immediately. CCS may assume that any communications CCS receives under your password have been made by you unless CCS receives notice otherwise.

If any of the provisions of these Terms of Use are held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be void or unenforceable, such provisions shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid provision that best embodies the intent of these Terms of Use, so that these Terms of Use shall remain in full force and effect. These Terms of Use constitute the entire agreement between you and CCS with regard to your use of the Site, and any and all other written or oral agreements or understandings previously existing between you and CCS with respect to such use are hereby superseded and cancelled. Other than as provided in a purchase agreement you enter into with CCS, CCS will not accept any counter-offers to these Terms of Use, and all such offers are hereby categorically rejected. CCS’s failure to insist on or enforce strict performance of these Terms of Use shall not be construed as a waiver by CCS of any provision or any right it has to enforce these Terms of Use, nor shall any course of conduct between CCS and you or any other party be deemed to modify any provision of these Terms of Use. These Terms of Use shall not be interpreted or construed to confer any rights or remedies on any third parties.

Thank you for visiting our Site.

Updated February 24, 2017