De Algemene Leveringsvoorwaarden van Chubb Fire & Security B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. juni 2015 onder nummer 33257455.
 
Art. 1 Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1   Chubb Fire & Security: Chubb Fire & Security B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen handelend onder de naam Chubb Fire & Security.
 
1.2   Opdrachtgever:  De natuurlijke-  of  rechtspersoon die een Overeenkomst met Chubb Fire & Security heeft gesloten.
 
1.3 Diensten: De aanneming van werk en/of levering van producten.
 
1.4    Meerwerk: Door Chubb Fire & Security uitgevoerde additionele Diensten ten opzichte van de Overeenkomst.
 
1.5   Minderwerk:  Door Chubb Fire & Security niet uitgevoerde Diensten ten opzichte van de Overeenkomst.
 
1.6   Overeenkomst: Een verbintenis tussen Chubb Fire & Security en Opdrachtgever waarbij Chubb Fire & Security zich, al dan niet middels hulppersonen, verplicht tot levering van Diensten en Opdrachtgever zich verplicht tot afname van de door Chubb Fire & Security te leveren Diensten.
 
Art.2 Algemeen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en door Chubb Fire & Security gedane aanbiedingen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 
2.2 Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Chubb Fire & Security niet aanvaard.
 
2.3 Chubb Fire & Security behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
 
Art. 3 Aanbieding / totstandkoming van Overeenkomst
 
3.1 Aanbiedingen van Chubb Fire & Security zijn vrijblijvend en geldig  gedurende 30 kalenderdagen, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door Chubb Fire & Security onder normale (arbeid)omstandigheden  en op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Indien de uitvoering niet onder normale (arbeid)omstandigheden en hierin genoemde werktijden geschiedt, is Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Chubb Fire & Security te vergoeden.
 
3.3 Indien Chubb Fire & Security kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan de Opdrachtgever.
 
3.4 Indien Chubb Fire & Security bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of anderszins moet produceren, worden daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 
3.5 Chubb Fire & Security heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te laten verrichten op basis waarvan Chubb Fire & Security bevoegd is een reeds gedane aanbieding of overeenkomst nietig te verklaren.
 
3.6 Een Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding en ondertekening door Chubb Fire & Security en Opdrachtgever.
 
3.7 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtgever, binden Chubb Fire & Security niet, mits nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd, tenzij hiervoor door de Opdrachtgever een schriftelijke machtiging aan haar ondergeschikte is verstrekt.
 
3.8 Door Chubb Fire & Security aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Chubb Fire & Security niet. Deze documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van Chubb Fire & Security. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 
3.9 Indien tussen partijen geen Overeenkomst tot stand gekomen is, is Opdrachtgever verplicht alle heeft gesteld, op verzoek aan Chubb Fire & Security ter hand te stellen, of te vernietigen op een verantwoordelijke en vertrouwelijke wijze. Ter bevestiging van de vernietiging van de documenten op verantwoorde wijze door Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtgever aan Chubb Fire & Security een verantwoord vernietigingsbewijs.
 
Art. 4 Diensten
 
4.1 Chubb Fire & Security kent zes soorten diensten:
a) Product levering
b) Installeren systeem 
c) Onderhoud
d) Alarmcentrale
e) Advies en inspectie 
f)  Training
g) Consultancy
 
4.2 Productlevering: het leveren van losse componenten, zoals brandblusapparatuur, -hulpmiddelen e.d. 
 
4.3 Installeren: het leveren en installeren van Veiligheid- en Beveiligingssystemen.
 
4.4 Onderhoud is te onderscheiden in:
 
a) Onderhoudsovereenkomst: op basis van deze Overeenkomst verplicht Chubb Fire & Security zich om met de Opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van het onderhavige product of systeem te plegen. De voorrijkosten en arbeidsloon voor deze preventieve controle(s)  zijn inbegrepen. Materiaalkosten en arbeidsloon met betrekking tot additionele werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.
 
b) Service-overeenkomst: Gelijk aan Onderhoudsovereenkomst aangevuld met het verrichten van storingswerkzaamheden of –bezoeken naar aanleiding van storingsmeldingen door Opdrachtgever, waarbij de voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen zijn. Materiaalkosten worden separaat in rekening gebracht. Bij storingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn door al dan niet moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik en/of veroudering van het product of systeem, oorzaken van buitenaf zoals brand-, storm- en/of waterschade, blikseminslag (direct dan wel indirect), storing in de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatienetwerken of ten gevolge van werkzaamheden die verricht zijn door Opdrachtgever of door derden, worden alle kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 
4.5 Alarmcentrale: het door Chubb Fire & Security ten behoeve van Opdrachtgever verrichten van objectbewaking op afstand door middel van het ontvangen, registreren en afhandelen van alarm-, storings- en testmeldingen gegenereerd door technische systemen van Opdrachtgever en doorgegeven aan de alarmcentrale van Chubb Fire & Security, een en ander volgens de alsdan bij Chubb Fire & Security geldende standaard procedures. Hieronder zijn ook te verstaan video((bewakings)diensten, telefoonservicediensten, Tracking & Tracing e.d.
 
4.6 Alarmcentrale omvat mede de mogelijkheid voor Opdrachtgever om 25 keer per jaar de roostertijden te wijzigen. Tevens omvat het de mogelijkheid voor Opdrachtgever om 10 keer per jaar wijzigingen door te voeren in de persoon/personen of instantie(s) die in geval van een melding door Chubb Fire & Security moet worden gecontacteerd. Indien deze aantallen worden overschreden, is Chubb Fire & Security bevoegd extra kosten in rekening te brengen op basis van de door haar gehanteerde tarieven.
 
4.7 Indien het aantal nodeloze meldingen bij woonhuizen het aantal van 5 per jaar overstijgt en bij bedrijfspanden, kantoren en/of instellingen het aantal van 10 per jaar overschrijdt, is Chubb Fire & Security bevoegd per volgende nodeloze melding aan Opdrachtgever € 15,- (exclusief de BTW.), in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht nodeloze meldingen direct te melden aan de alarmcentrale van Chubb Fire & Security.
 
4.8 Advies en inspectie: het door Chubb Fire & Security verstrekken van adviezen, zoals het (mede) schrijven van een bestek, het opstellen van een Programma van Eisen of het verrichten van inspecties.
 
4.9 Training: het opleiden, oefenen en bijscholen van safetykennis en -vaardigheden van het personeel van de Opdrachtgever en/of het personeel van de Opdrachtgever trainen in de optimale voorbereiding op risico’s van het bedrijf, kantoor of instelling van de Opdrachtgever.
 
4.10 Consultancy: het omschrijven van de planmatige aanpak van preventie maatregelen, bij ontwerpfase van de bouw c.q. verbouwobjecten van de Opdrachtgever en/of een planmatige aanpak, risico inventarisatie, safety risico’s, preventie organisatie en eventueel een integraal veiligheidsplan van alle interne disciplines van de Opdrachtgever en de toe te passen Diensten (lid 4.1 a t/m d).
 
Art. 5 Duur van de Overeenkomst
 
5.1 Opdrachtgever en Chubb Fire & Security komen per Overeenkomst overeen welke Diensten Opdrachtgever zal afnemen.
 
5.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat Opdrachtgever de door Chubb Fire & Security gedane aanbieding of opgestelde contract en/of overeenkomst schriftelijk aanvaard, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Chubb Fire & Security.
 
5.3 De Overeenkomst tot levering van Dienstenonderhoud wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar en wordt daarna, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.
 
5.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 
5.5 In afwijking van artikel 5.4 heeft een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, de bevoegdheid de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, telkens na een jaar op te zeggen.
 
5.6 Opzeggingen waarbij de voorschriften van dit artikel 5 niet in acht zijn genomen, worden geacht niet te zijn verricht.
 
Art. 6 Prijzen
 
6.1 De door Opdrachtgever te betalen prijzen zijn vermeld in de Overeenkomst.  Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze Leveringsvoorwaarden anders is bepaald.  Onder af-fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Chubb Fire & Security en/of haar lokale vestigingen welke zijn gesitueerd in Nederland.
 
6.2 Chubb Fire & Security is bevoegd prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet, uit een verhoging van de productiekosten, uit overheidsmaatregelen of maatregelen van leveranciers, die zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zijn ontstaan door te berekenen aan Opdrachtgever.
 
6.3 Chubb Fire & Security is gerechtigd de voor Diensten ‘Onderhoud’ overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze tariefswijziging is Opdrachtgever, indien het een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur waarop de tariefswijziging is aangegeven, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in werking treedt.
 
Art. 7 Meer- of  minderwerk
 
7.1 Indien Chubb Fire & Security meent dat bij het installeren van het systeem en/of levering van het product sprake is van Meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Chubb Fire & Security zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de werkzaamheden, evenals voor de geraamde kosten. Chubb Fire & Security is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de vergoeding voor het Meerwerk.
 
7.2 Opdrachtgever is verplicht de kosten voor Meerwerk ineens, bij het opeisbaar  worden van de eerstvolgende betalingstermijn te  betalen. Is geen betaling in termijnen tussen partijen overeengekomen, dan geschiedt betaling van de kosten voor Meerwerk bij de eindafrekening.
 
7.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Chubb Fire & Security. Verrekening van het overeengekomen Minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het Minderwerk het totaal van het Meerwerk overtreft, dan heeft Chubb Fire & Security aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen beiden.
 
Art. 8 Levering en Levertijd
 
8.1 De Levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a)  de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b)  de dag van ontvangst van de door Chubb Fire & Security voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
 
 
c)   de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
e)  de dag van ontvangst door Chubb Fire & Security van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 
8.2 De Levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Chubb Fire & Security bestelde materialen en goederen. Indien buiten de schuld van de Opdrachtgever vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen/ goederen niet  tijdig  worden geleverd, wordt de Levertijd voor zover nodig verlengd.
 
8.3 Het product geldt ten aanzien van de Levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van Chubb Fire & Security is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van Chubb Fire & Security tot nakoming van zijn eventuele lever-/montage-/installatie verplichtingen.
 
8.4 Met betrekking tot verlenging van de Levertijd; de Levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Chubb Fire & Security ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 
8.5 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Diensten op de door Opdrachtgever opgegeven adres. Het te leveren product en/of systeem is vanaf de levering voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 
8.6 Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten de in deze Leveringsvoorwaarden vermelde werktijden (artikel 3.2) worden verricht, gelden de volgende uurtarieven:
 
- avond- en nachturen (ma t/m vrij)    150%
- zaterdag, zondag en feestdagen        200%
 
8.7 Een overeengekomen Levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
8.8 Een op  overschrijding van de Levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de Levertijd het gevolg is van overmacht.
 
8.9 Indien wijzigingen ontstaan in de werk- en installatieomstandigheden, vanuit de Overeenkomst of doordat de voor de uitvoering van de Overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn geleverd, is Chubb Fire & Security bevoegd de Levertijd naar redelijkheid te verlengen.
 
8.10 Bij overschrijving van een termijn is Chubb Fire & Security eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Chubb Fire & Security schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Chubb Fire & Security een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 
8.11 Indien Opdrachtgever voor uitvoering van de Overeenkomst verzoekt de Overeenkomst te annuleren of de uitvoering op te schorten, is Opdrachtgever aan Chubb Fire & Security een vergoeding verschuldigd voor de voorbereidingen, reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of specifiek voor de opdrachtgever bestelde en niet overdraagbare goederen, met een minimum van 15 procent van de totaalprijs (exclusief BTW) van de Diensten.
 
Artikel 9  Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
 
9.1 Behoudens het bepaalde in artikel 7 heeft Chubb Fire & Security uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoedingen indien:
a)  onder voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Chubb Fire & Security kan worden toegerekend;
b)  de oorzaak vindt in een omstandigheid waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is;
c)   zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft;
 
9.2 Als Chubb Fire & Security van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt Chubb Fire & Security dit schriftelijk aan Opdrachtgever mede. Daarbij vermeldt Chubb Fire & Security alle directe en indirecte kosten, evenals een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt Chubb Fire & Security aan Opdrachtgever de gevolgen ten aanzien van de planning.
 
9.3 Indien de werkzaamheden door oorzaken die niet aan Chubb Fire & Security kunnen worden toegerekend, zoals meerdere fasen uitvoering of  buiten de reguliere werktijden uitgevoerd moeten worden, zullen de daaruit voortvloeiende extra opstartkosten, overuren en de reisuren en  -kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
9.4 In het geval dat de te leveren Diensten niet, of niet geheel in bedrijf gesteld of uitgevoerd kan worden, door oorzaken die niet zijn te verwijten aan Chubb Fire & Security, zullen de kosten voor eventuele objectbewaking voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
 
Art. 10     Verplichtingen van Chubb Fire & Security
 
10.1 Chubb Fire & Security stelt Opdrachtgever tijdig op de hoogte van de datum en tijd waarop de levering van producten  en/of zij haar installatie- en onderhoudswerkzaamheden aanvangt.     
 
10.2 Chubb Fire & Security neemt bij de uitvoering van de Diensten de hierop in de branche gebruikelijke voorschriften in acht.
 
10.3 Chubb Fire & Security geeft aan Opdrachtgever, of de door haar aangewezen persoon/instantie, kennis dat de levering en installatie van de Diensten is voltooid.
 
10.4 Op verzoek van Opdrachtgever instrueert Chubb Fire & Security Opdrachtgever omtrent het bedienen en onderhouden van het geleverde product of systeem.
 
Art. 11     Verplichtingen van Opdrachtgever
 
11.1 Opdrachtgever  zorgt  ervoor  dat  Chubb Fire & Security de  aan haar opgedragen Diensten op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op Chubb Fire & Security gebruikelijke werktijden (artikel 3.2) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van  verhindering moet Opdrachtgever uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden doorgeven aan Chubb Fire & Security.
 
11.2 Indien de start dan wel de voortgang van de Dienst(en) wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Chubb Fire & Security als gevolg daarvan lijdt.
 
11.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Chubb Fire & Security tijdig, doch uiterlijk  voor aanvang van de Overeenkomst, beschikt over alle noodzakelijke informatie en stukken zoals vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de informatie.
 
11.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig en adequate energie en/of wateraansluiting aanwezig is ten behoeve van de door Chubb Fire & Security te verrichten werkzaamheden en/of levering en verschaft Chubb Fire & Security kosteloos de benodigde energie en water.
 
11.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van het te leveren systeem op de daarvoor noodzakelijke netten en garandeert dat deze netten voldoen aan de wettelijke en de door Chubb Fire & Security technisch gestelde vereisten.
 
11.6 Opdrachtgever verleent Chubb Fire & Security, onder bepaalde voorwaarde van Opdrachtgever, hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door haar worden verricht. Voornoemde toestemming geldt alleen indien de plaatselijke overheid of specifiek projectomstandigheid, dit verantwoord vindt.
 
Art. 12 Betaling
 
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de Overeenkomst, betaalt Opdrachtgever bij de levering van een systeem of product  als volgt:
-  50 procent bij het sluiten van de Overeenkomst.
-  50 procent bij voltooiing van de installatie, of levering van het product of systeem  
 
doch binnen 30 dagen na levering en/of oplevering van het uitgevoerde werk.
 
12.2 De overeengekomen tarieven voor de Diensten, Onderhoud en Alarmcentrale zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Facturering geschiedt jaarlijks in de maand van de totstandkoming van de Overeenkomst. Chubb Fire & Security behoudt zich het recht voor om de tarieven maandelijks of per kwartaal bij vooruitbetaling te factureren.
 
12.3 Chubb Fire & Security behoudt zich het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.
 
12.4 Betaling dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn.
 
12.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1 procent per maand tot aan de dag van algehele voldoening.
 
12.6 Een bedrag mag op een factuurbedrag slechts in mindering worden gebracht nadat Opdrachtgever daarvoor een creditnota van Chubb Fire & Security heeft ontvangen.
 
12.7 Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van verschenen rente, daarna ter voldoening van de oudste, alsdan opeisbare factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.
 
12.8 Alle betalingen dienen zonder enig aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Chubb Fire & Security of op een door Chubb Fire & Security aan te wijzen rekeningnummer.
 
12.9 Alle vorderingen van Chubb Fire & Security op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer 
 
ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.
 
12.10 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort  schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Chubb Fire & Security overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe (juridische) deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15) procent van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 75,- (exclusief de BTW) onverminderd het recht van Chubb Fire & Security om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 
12.11 Indien Opdrachtgever de verschuldigde tarieven voor de levering van zaken of Diensten niet binnen een door Chubb Fire & Security gestelde schriftelijke termijn van 30 dagen betaalt, is Chubb Fire & Security, zonder nadere waarschuwing, bevoegd de levering van al haar zaken of Diensten op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Chubb Fire & Security is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
 
12.12 Chubb Fire & Security is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van zaken of Diensten over te gaan of deze voort te zetten, zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.
 
12.13 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst  van de factuur schriftelijk bij Chubb Fire & Security te worden ingediend.
 
Art. 13  Eigendomsvoorbehoud

13.1 Chubb Fire & Security behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
 
13.2 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Chubb Fire & Security geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.
 
13.3 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken  zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Chubb Fire & Security te bewaren. Opdrachtgever is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen inbraak-, brand-, waterschade en frauduleuze handelingen.
 
13.4 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Chubb Fire & Security, of Chubb Fire & Security goede grond heeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Chubb Fire & Security bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde producten en/of systemen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 
Art. 14    Garantie en Klachten
 
14.1 Indien binnen een termijn van 12 maanden na installatie door Chubb Fire & Security gebreken optreden in het geleverde systeem of product, worden deze naar keuze van Chubb Fire & Security kosteloos hersteld, dan wel vervangen behoudens deze gebreken aan Opdrachtgever kunnen worden toegekend. In geval van vervanging wordt Chubb Fire & Security eigenaar van de te vervangen onderdelen.
 
14.2 De door Chubb Fire & Security verstrekte garantie vervalt in zijn geheel indien zonder voorafgaande toestemming van Chubb Fire & Security door derden werkzaamheden zijn verricht aan het systeem of product.
 
14.3 De garantie als bedoeld in artikel 14.1 geldt niet voor gebreken die Chubb Fire & Security niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of na- mens Opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie – van welke aard dan ook – die door of namens Opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting, alsmede gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a.  normale slijtage;
b.  montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de Opdrachtgever;
c.  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
d.  in overleg met de Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen c.q. zaken;
e.  materialen of zaken die door de Opdrachtgever aan Chubb Fire & Security ter bewerking zijn verstrekt;
f. materialen of zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever toegepast, alsmede de door namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
g. door Chubb Fire & Security van derden betrokken onderdelen, voor zover de derden geen garantie aan Chubb Fire & Security heeft verstrekt en/of een afwijkende garantieperiode heeft toegepast;
h.  het geleverde niet conform bestemming is gebruikt.
 
14.4 Een beroep op de garantie van artikel 14.1 komt Opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Chubb Fire & Security ter zake schriftelijk informeert. Opdrachtgever dient Chubb Fire & Security schriftelijk aan te geven wat de aard van het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. Tevens dient Opdrachtgever aannemelijk te maken dat het gebrek aan Chubb Fire & Security kan worden toegerekend.
 
14.5  Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van welke termijnen ook vervalt elke aanspraak tegen de Opdrachtnemer ter zake van de gebreken.
 
14.6 Op door Chubb Fire & Security uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere Diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op  de deugdelijkheid  van de uitvoering  van de opgedragen herstelwerkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Chubb Fire & Security om ingeval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
 
14.7 De garantie als bedoeld in artikel 14.1 geldt niet voor de Diensten: Advies en Inspectie, Training en Consultancy.
 
14.8 Het niet nakomen door Chubb Fire & Security van haar garantieverplichtingen ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst.
 
Art. 15 Ontbinding
 
15.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke  en  zo  gedetailleerd mogelijke  schriftelijke  ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 
15.2 Chubb Fire & Security is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien sprake is van toepasselijkheid van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. Chubb Fire & Security zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
15.3 In geval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever en in de gevallen genoemd in artikel 15.2 is Opdrachtgever bij een Overeenkomst tot levering van Diensten aan Chubb Fire & Security een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de totaalprijs die Opdrachtgever verschuldigd is over het restant van de looptijd van de overeenkomst, onverminderd het recht van Chubb Fire & Security volledige schadevergoeding te vorderen.
 
15.4 In geval van opschorting  wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Chubb Fire & Security bespaarde kosten en is Chubb Fire & Security bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen of onderdelen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 15.2 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats gevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Chubb Fire & Security bespaarde kosten. De Opdrachtgever is gehouden om het voornoemde bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen. Bij gebreke is Chubb Fire & Security bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 
15.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
 
Art. 16 Aansprakelijkheid
 
16.1 De aansprakelijkheid van Chubb Fire & Security is beperkt tot nakoming van de in artikel 14 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 
16.2 De aansprakelijkheid van Chubb Fire & Security is jegens Opdrachtgever en derden beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebracht bedrag. Chubb Fire & Security heeft voor haar en de gelinieerde vestigingen een Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijf verzekering afgesloten.
 
16.3 De aansprakelijkheid van Chubb Fire & Security jegens een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat krach-tens de door Chubb Fire & Security afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico.
 
16.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van Chubb Fire & Security en behoudens het bepaalde in lid 16.1 is alle aansprakelijkheid van Chubb Fire & Security, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
 
16.5 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: 
a.  de redelijke kosten  die Opdrachtgever  zou moeten  maken om  de prestatie van Chubb Fire & Security aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b.  de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, indien en voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden;
c.  de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 
16.6 Aansprakelijkheid van Chubb Fire & Security voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
16.7 Chubb Fire & Security is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die door de Opdrachtgever in kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 
16.8 Chubb Fire & Security is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar werknemers, tenzij Chubb Fire & Security volgens de wet aansprakelijk is.
 
16.9 Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Chubb Fire & Security zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever respectievelijk de derden bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 
16.10 Opdrachtgever is gehouden Chubb Fire & Security te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met door Chubb Fire & Security aan Opdrachtgever geleverde zaken en/of Diensten. Opdrachtgever is gehouden aan Chubb Fire & Security de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 
16.11 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Chubb Fire & Security verjaart door verloop van een jaar nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
 
16.12 In afwijking van artikel 16.11 verjaren alle vorderingen van Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door verloop van twee jaren nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
 
16.13 De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden, waarin Chubb Fire & Security (met inbegrip van de door Chubb Fire & Security voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Chubb Fire & Security dienen ter uitoefening van het bedrijf, kantoor of instelling van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
16.14 Chubb Fire & Security is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/
personen.
 
Art. 17 Overmacht
 
17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 
17.2 Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid - ook  al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden  en de hiermede samenhangende Arbowet en Arbobesluit, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van Chubb Fire & Security of diens leveranciers, van overheidswege uitgevaardigde of uit de vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, import- en handelsverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Chubb Fire & Security of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, storingen of tekortkomingen in de energie-/water voorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden.
 
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in lid 17.2 voordoet, zal Chubb Fire & Security teneinde voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van Chubb Fire & Security gevergd kunnen worden.
 
17.3 Wanneer de overmachtsituatie  langer dan negentig  dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.
 
Art. 18 Intellectuele eigendom
 
18.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Chubb Fire & Security. Chubb Fire & Security heeft het uitsluitend recht tot openbaring verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht hiervan.
 
18.2 De door Chubb Fire & Security aan de Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom  van de Opdrachtgever en mogen door hem  worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Chubb Fire & Security heeft voldaan.
 
18.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om volgens het ontwerp van Chubb Fire & Security gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Chubb Fire & Security en onverminderd het bepaalde in lid 18.5 en 18.6.
 
18.4 De opdrachtgever is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Chubb Fire & Security zonder diens tussenkomst  en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Chubb Fire & Security kan worden toegerekend. In dat geval is Chubb Fire & Security niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de Opdrachtgever.
 
18.5 Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de door Chubb Fire & Security ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in eigen bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor de installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
 
18.6 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgesteld op welke wijze dan ook ter beschikking  te stellen aan derde of door derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Tevens het wijzigen van de programmatuur anders dan in het kader van het herstellen fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling  ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.
 
Art. 19 Conversie
 
19.1 Wanneer een bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. In dat geval zullen Opdrachtgever en Chubb Fire & Security in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

Art. 20 Verbod overname personeel en gedetacheerden
 
20.1 Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot twee  jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Chubb Fire & Security, die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor Opdrachtgever te laten werken.
 
20.2 Het is de Opdrachtgever in geval van detachering bij Chubb Fire & Security niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot een jaar direct na einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken.
 
20.3 De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechtelijke matiging een boete van 3 maal het bruto jaarsalaris van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 20.1 en 20.2 genoemde verplichting.

Art. 21 Geschillen, forumkeuze, toepasselijk recht
 
21.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
 
21.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.
 
21.3 Behoudens de toepasselijkheid van lid 21.2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, kunnen eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel, gevestigd te Den Haag en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
 
21.4 Voor zover de in lid 21.3 omschreven geschillen volgens regels van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht behoren deze tot de absolute competentie van de kantonrechter, uitsluitend zal de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.
 
Art. 22 Screening antiterrorisme en lijst geweigerde partijen
Om de inspanningen van de landen waar wij zaken doen om de wereld veiliger te maken te ondersteunen, controleren wij of zakelijke partners of klanten die met ons zaken willen doen of willen blijven doen zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanc¬tielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. Deze controles worden uitgevoerd op basis van naam en land van vestiging. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een van onze dienstver¬leners thans gevestigd in de Verenigde Staten. Wij hebben met de dienstverlener een data-overdracht overeenkomst gesloten ter verzekering van de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als de naam van een bestaande of potentiele business partner/ klant lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst, worden ook andere gegevens die wij van de zakenpartner of klant hebben gekregen, gebruikt om te con¬troleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. Wij zullen geen zaken doen met een zakenpartner/klant die op een dergelijke lijst staat indien en voor zover het toepasselijk recht of UTC beleid ons dat verbiedt. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of om deze bij te werken, neemt u dan contact op met Chubb Fire & Security, afdeling Customer Service. Zij zijn bereikbaar via e-mail [email protected] nl of telefonisch via 088 - 112 40 00. Mocht dit beleid wijzigen dan zullen wij u voor zover wettelijk vereist daarover informeren.