Deze Website, inclusief enige sub-websites die toegankelijk zijn via de welkomstpagina (gezamenlijk de "Website") wordt beheerd door Chubb Limited, zijn dochterondernemingen, gelieerde onderneming en/of gerelateerde entiteiten (gezamenlijk "Chubb"). Chubb biedt u en de entiteit die u gemachtigd bent te vertegenwoordigen (hierna "U" of "Uw") deze Website om U online toegang te geven tot informatie over Chubb en zijn producten, diensten en mogelijkheden. Deze Gebruiksvoorwaarden beheren Uw toegang tot en het gebruik van de Website. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

Beperkte licentie

Krachtens de Gebruiksvoorwaarden die hierin zijn uiteengezet en alle toepasselijke lokale wetten en regelgevingen, verleent Chubb U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht tot toegang, gebruik en vertoning van deze Website en bijbehorende materialen en/of om meer informatie te verkrijgen over de producten, diensten en mogelijkheden van Chubb. Deze machtiging is geen overdracht van eigendom van de Website en materialen in onderhavig document en is onderworpen aan de volgende beperkingen: (1) U behoudt, op alle kopieën van de Website en materialen, alle kennisgevingen van auteursrecht en andere eigendomsvermeldingen; en (2) U mag de Website of materialen op geen enkele manier wijzigen, reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of verdelen, of de Website en materialen anderszins gebruiken voor openbare doelstellingen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in onderhavig document. Chubb garandeert, noch vertegenwoordigt dat Uw gebruik van materialen op deze Website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die niet zijn gelieerd met Chubb.

Voorbehoud van rechten en eigendom

Handelsmerken, logo's en dienstmerken die op deze Website worden weergegeven zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Chubb, zijn licentiegevers of inhoudleveranciers of overige derde partijen. Al deze handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of gebruiksrecht voor enig handelsmerk, logo of dienstmerk weergegeven op de Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, tenzij anderszins beschreven in onderhavig document. Chubb behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Website en de inhoud ervan.

Disclaimer

De informatie op deze Website is alleen voor informatieve doeleinden, versterkt op "zoals het is"-basis en deze mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand meer nauwkeurige, meer volledige en meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Hoewel Chubb veel inspanningen levert om de informatie en de documenten op deze Website accuraat, volledig en up-to-date te houden, geeft Chubb geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of de inhoud. Enig vertrouwen op het materiaal op deze Site is op eigen risico. Deze Site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt.

Wijzigingen

Chubb kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen zijn niet retroactief en de meest huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden, die altijd op de Website te vinden zijn, beheren de relatie tussen Chubb en U. Chubb zal proberen U op de hoogte te brengen van materiaalherzieningen; bijvoorbeeld via een onderhoudsmededeling op de Website. Uw voortgezet gebruik van de Website betekent dat u dergelijke herzieningen aanvaardt. U bekijkt deze pagina best regelmatig om de huidige Gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Gebruiksbeperkingen van de Website

Bij het bekijken en gebruiken van deze Website is het U niet toegestaan om:

 1. enig apparaat, programma, algoritme of methode of enige gelijkaardige of gelijkwaardige handmatige procedure te gebruiken voor het bekijken, verwerven, kopiëren of controleren van enig deel van de Website of enige Inhoud, of om op welke manier dan ook de navigatiestructuur of presentatie van de Website of enige Inhoud te reproduceren of te omzeilen met als doel enige materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen met behulp van enige middelen die niet doelbewust ter beschikking zijn gesteld via de Website;
 2. door middel van hacking, "password mining" of op enige andere onrechtmatige wijze niet-geautoriseerde toegang proberen te verwerven tot enig deel of functie van de Website of tot enige andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Website of tot enige Chubb-server, of tot enige diensten die op of via de Website worden aangeboden;
 3. de kwetsbaarheid van de Website of enig netwerk dat met de Website is verbonden te onderzoeken of te testen, noch om inbreuk te maken op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Website of enig netwerk dat met de Website is verbonden;
 4. enige informatie over een andere gebruiker van de Website of enige klant van Chubb, inclusief enige Chubb-account die niet aan U toebehoort omgekeerd te zoeken, te traceren of op te sporen tot de bron, of om de Website of enige dienst of informatie die op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken met als doel om enige informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of gegevens anders dan Uw eigen gegevens, zoals bepaald op de Website. U gaat ermee akkoord dat U geen acties zult ondernemen die leiden tot een buitensporige of onevenredige grote belasting op de infrastructuur van de Website of de systemen en netwerken van Chubb, of op enige systemen of netwerk die met de Website of met Chubb zijn verbonden;
 5. enig apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website of enige transactie die op de Website wordt uitgevoerd of het gebruik van de Website door enige andere persoon te verstoren of proberen te verstoren;
 6. headers te vervalsen of identifiers anderszins te manipuleren om de oorsprong van berichten of overdrachten die u via de Website naar Chubb stuurt of van enige dienst aangeboden op of via de Website, te verhullen;
 7. te doen alsof U iemand anders bent, iemand anders vertegenwoordigt of om u uit te geven voor een ander individu of entiteit;
 8. de Website of enige Inhoud te gebruiken voor doelstellingen die onwettig of verboden zijn volgens deze Gebruiksvoorwaarden, of te verzoeken om de uitvoering van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Chubb of anderen;
 9. contactgegevens op de Website te gebruiken voor niet-geautoriseerde doeleinden, waaronder marketing;
 10. enige hardware of software te gebruiken om de goede werking van de Website te schaden of te verstoren, of dit te proberen, of om clandestien enige systeemgegevens of Persoonsgegevens van de Website te onderscheppen;
 11. de werking van de Website op welke manier dan ook te onderbreken of proberen te onderbreken.

Chubb behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Uw toegang tot of gebruik van de Website op elk ogenblik en zonder kennisgeving te beperken of te beëindigen. Beëindiging van Uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of redres waar Chubb bij wet of in billijkheid recht op kan hebben.

Inzendingen door de gebruiker

U erkent dat U verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat U inzendt via de Website, met inbegrip van de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en het auteursrecht van dergelijk materiaal. U mag via deze Website geen inhoud uploaden, verdelen of anderszins publiceren die:

 1. vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is;
 2. een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij kan schenden of anderszins aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid of de wet kan overtreden; of
 3. softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" kan bevatten.

Als U materiaal inzendt, en tenzij wij anders aangeven, verleent U aan Chubb een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven over de hele wereld in alle media. U gaat er verder mee akkoord dat het Chubb vrijstaat om gebruik te maken van ideeën, concepten of knowhow die U of individuen die namens U handelen, verstrekken aan Chubb. U verleent aan Chubb het recht om gebruik te maken van de naam die U inzendt in verband met dergelijk materiaal, indien zij daarvoor kiezen.

Sommige functies die beschikbaar zijn op deze Website vereisen registratie en/of gebruik van een wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van Uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor enige en alle uitspraken die worden gedaan en voor handelingen of weglatingen die plaatsvinden, door het gebruik van Uw wachtwoord. Als U enige reden hebt om te geloven of zich bewust wordt van enig verlies, diefstal of niet-geautoriseerd gebruik van Uw wachtwoord, breng Chubb dan onmiddellijk op de hoogte.

Hyperlinks en websites van derden

Sommige links naar websites op deze Website leiden naar internetsites die niet onder de controle van Chubb vallen. Chubb verstrekt deze externe links enkel voor Uw gebruiksgemak en het verstrekken van een dergelijke link houdt niet in dat Chubb deze website of enige inhoud, producten of diensten die deze bevat of daarop worden aangeboden, goedkeurt. Daarnaast geeft Chubb geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van of inhoud, met inbegrip van sublinks, op deze websites.

Bij het registreren voor, bestellen of aankopen van producten of diensten van een partij wiens websitelink op deze Website wordt verstrekt, gaat U een overeenkomst aan met die derde partij. In deze gevallen moet u de voorwaarden en bepalingen die door een dergelijke derde partij zijn gepost, het privacybeleid en het cookiebeleid lezen en begrijpen alvorens U registreert, bestelt of aankoopt. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in onderhavig document, zal de door Chubb hierin vermelde Overeenkomst in die gevallen niet van toepassing zijn. Chubb verbindt zich ertoe om links te verstrekken naar bedrijven die de privacybezorgdheden van Chubb delen. Chubb heeft echter geen controle over de manier waarop deze partijen informatie gebruiken of verzamelen of hun bedrijf runnen.

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DOET CHUBB UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES DAT MATERIALEN OP DE WEBSITE VOLLEDIG, CORRECT, ACCURAAT, NUTTIG, BETROUWBAAR OF NIET-INBREUKMAKEND ZIJN, ALSOOK GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN PRESTATIES OF DE HANDELSWIJZE; DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; DAT DE WEBSITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE WEBSITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF DAT INFORMATIE OP DE WEBSITE VOLLEDIG, ACCURAAT OF ACTUEEL ZAL ZIJN.

ALS U ENIGE MATERIALEN VAN DEZE WEBSITE DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. U ERKENT EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ENIGE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN KAN WORDEN ONDERSCHEPT DOOR NIET-GEAUTORISEERDE PARTIJEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT DE WEBSITE GRATIS TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. ALS ZODANIG ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, NOCH CHUBB, NOCH ZIJN LEVERANCIERS OF EXTERNE INHOUDLEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PRESTATIEVERLIES, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIELIJNSTORING, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, UW WINSTDERVING, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN RECORDS OF GEGEVENS), BESTRAFFENDE, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE ANDERE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE DIE U OPENT VIA EEN LINK VANAF DEZE WEBSITE OF DOOR ENIGE ACTIES DIE CHUBB ONDERNEEMT OF NALAAT TE ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN MEDEDELINGEN DIE U NAAR CHUBB STUURT, OF DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN GEADVERTEERD OP OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE, VERWIJDERING OF SCHRAPPING VAN MATERIAAL DAT IS INGEDIEND OF GEPLAATST OP DE WEBSITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN CHUBB OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP SCHADE.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Chubb en zijn functionarissen, directeurs, aandeelhouders, werknemers, aannemers, tussenpersonen, licentiegevers, dienstenleveranciers, onderaannemers en leveranciers te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (met inbegrip van advocaatkosten), die door derden tegen Chubb worden ingesteld als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met Uw gebruik van de Website en de inhoud die U levert, en enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als U een technische storing veroorzaakt van de Website of de systemen die de Website naar U of naderen doorsturen, gaat U ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor enige en alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en gerechtskosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van die storing. Chubb behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door U en in dat geval gaat U ermee akkoord om met Chubb samen te werken bij de verdediging van een dergelijke zaak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Website wordt door Chubb onderhouden in het Verenigd Koninkrijk. Chubb verklaart niet dat materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten het VK en toegang tot deze Website vanuit gebieden waar de inhoud van deze Website illegaal is, is verboden. Als U deze Website gebruikt vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, bent U verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten. De inhoud en het gebruik van deze Website vallen onder de wetten van Engeland en Wales, zonder dat daarbij de beginselen of regels van conflictenrecht van toepassing zijn.

Laatst bijgewerkt: januari 2022