Chubb Limited en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Chubb") verbinden zich ertoe om de privacy van bezoekers op onze websites ("Websites") en van gebruikers van onze mobiele toepassingen ("Apps") te beschermen. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe wij Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Chubb heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen ingevoerd om alle persoonsgegevens die we verzamelen, te beveiligen.

In deze Privacyverklaring worden onze praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites en Apps, beschreven.

Chubb heeft een afzonderlijke Algemene Privacyverklaring met betrekking tot Persoonsgegevens die Chubb los van de Websites en Apps kan verzamelen en verwerken. Als u via deze Website solliciteert, wordt het gebruik van de Persoonsgegevens die u via het Carrière-gedeelte verstrekt, beheerd volgens de Privacyverklaring voor sollicitanten die u in dat Carrière-gedeelte vindt en niet volgens deze Privacyverklaring. Chubb kan op zijn Website en Apps gebruik maken van cookies en andere trackingtechnologieën; raadpleeg ons Cookiebeleid.

Welke Persoonsgegevens verzamelt Chubb? Hoe verzamelt Chubb dergelijke Persoonsgegevens?

"Persoonsgegevens" zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Chubb verzamelt, gebruikt en verwerkt uw Persoonsgegevens om gevraagde diensten, producten of informatie aan u te verstrekken.

Het verzamelen van Persoonsgegevens is transparant en u hebt de mogelijkheid om te beslissen of u deze gegevens al dan niet wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om de gevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, is Chubb mogelijk niet in staat om uw transactie te voltooien of de gevraagde informatie, diensten of producten te verstrekken.

Chubb verzamelt informatie, waaronder Persoonsgegevens, wanneer u een formulier of verzoek indient of een product bij Chubb registreert, zoals: naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer, alsook enige andere Persoonsgegevens die u aan Chubb verstrekt. Chubb kan u ook vragen om informatie te verstrekken over het product dat u registreert (bijv. een apparaatidentificatiecode) of over de persoon/het bedrijf die/dat het product installeerde of onderhoudt.

Chubb kan via uw gebruik van onze Websites of Apps ook gegevens verzamelen, zoals apparaatidentificatiecodes, IP-adressen, logbestanden en locatiegegevens. Raadpleeg "Hoe gebruikt Chubb cookies en andere trackingtechnologieën?" hieronder voor meer informatie.

Uw providers van mobiele diensten of internetdiensten hebben mogelijk een verschillende privacypositie of -beleid dat hen in staat stelt om uw Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en/of te bewaren wanneer u de Websites bezoekt of de Apps gebruikt. Chubb is echter niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over hoe andere partijen uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen wanneer u de Websites of Apps gebruikt.

Waarom verzamelt Chubb uw Persoonsgegevens?

Onze doelstelling bij het verzamelen van deze informatie is om aangepaste diensten en inhoud te verstrekken die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw gegevens kunnen door Chubb worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen, u te authenticeren als een gebruiker en u toegang te verlenen tot bepaalde gebieden van onze Website, Apps of sociale media sites of om u de mogelijkheid te bieden om bij Chubb te solliciteren.

Behalve wanneer ze worden gebruikt ter ondersteuning van een overeenkomst met u of om een wettelijke verplichting na te komen, zullen uw Persoonsgegevens alleen door ons worden gebruikt voor rechtmatige zakelijke belangen zoals hieronder uiteengezet. Persoonsgegevens die via de Websites of Apps worden verzameld, kunnen worden gebruikt om:

zakelijke basishandelingen uit te voeren, zoals communiceren met klanten en zakelijke planning;

diensten te verlenen aan beleggers;

 • gevraagde informatie, items of diensten te verstrekken;
 • te antwoorden op uw verzoek of uw ingediend formulier verder te verwerken;
 • producten, diensten, promoties en evenementen met betrekking tot Chubb te adverteren;
 • onze producten, diensten, Websites en Apps te verbeteren;
 • uw identiteit te verifiëren om de veiligheid te verzekeren voor een van de andere vermelde doeleinden;
 • uw gedrag op onze Website en Apps te analyseren;
 • te antwoorden op een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsregulatoren;
 • uw locatiegegevens te verkrijgen om gevraagde informatie of diensten te verstrekken;
 • bescherming te bieden tegen fraude of om vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren en toekomstige inhoud beter voor te bereiden op basis van uw interesses en die van onze algemene gebruikers; of
 • onderzoeken uit te voeren om de naleving van wettelijke verplichtingen te verzekeren.

Waar worden Persoonsgegevens bewaard?

Omdat Chubb een wereldwijd bedrijf is met locaties in veel verschillende landen, kunnen we uw gegevens binnen Chubb van de ene juridische entiteit naar een andere of van het ene land naar een ander overdragen, voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden. Deze landen zijn onder andere, minimum, de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en andere landen waaronder sommige in Azië. Wij zullen uw Persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Chubb vertrouwt op de wettelijke mechanismen die beschikbaar zijn om de wettelijke overdracht van Persoonsgegevens over de grenzen mogelijk te maken. In zoverre dat Chubb vertrouwt op de Standaard Contractuele Clausules (ook de Modelclausules genoemd) of Bindende Bedrijfsvoorschriften om de overdracht te authoriseren, zal Chubb deze vereisten naleven, ook wanneer er een conflict zou kunnen zijn tussen die vereisten en deze Privacyverklaring.

Gebruikt Chubb uw Persoonsgegevens om met u contact op te nemen?

Chubb kan de Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken om met u contact op te nemen over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en overige informatie die voor u interessant zou kunnen zijn. Als u deze communicatie liever niet ontvangt, gebruik dan de functie "uitschrijven" op de Websites of Apps of laat ons dit weten door een e-mail te sturen naar [email protected][email protected]

Chubb zal ervoor zorgen dat marketingcommunicatie die elektronisch wordt verzonden een eenvoudige methode bevat waarmee u zich kunt uitschrijven. Merk op dat als u zich uitschrijft voor onze marketingcommunicatie, u nog steeds communicatie kunt ontvangen over uw account of transacties met ons.

We zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om u te contacteren in antwoord op een rechtstreekse vraag of als u zich registreert om communicatie te ontvangen op een van de Websites, zoals het Investeerders-gedeelte indien beschikbaar.

Deelt Chubb de verzamelde informatie met derde partijen?

Chubb kan uw Persoonsgegevens delen met zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, zoals bedrijven waarin Chubb controle heeft door direct of indirect eigenaarschap, voor de bovenstaande doelstellingen.

Daarnaast zal Chubb toegang bieden tot Persoonsgegevens of deze op een "as-needed"-basis delen met derde partijen, zoals vertrouwde dienstenleveranciers, adviseurs en aannemers die toegang hebben tot faciliteiten en systemen van Chubb of die diensten verlenen aan Chubb, en met overheidsinstanties en anderen zoals vereist door de wet. Meer bepaald zal Chubb uw Persoonsgegevens alleen buiten Chubb delen:

met dienstenleveranciers, handelaars, distributeurs, tussenpersonen of aannemers die namens Chubb diensten uitvoeren. Chubb zal uw Persoonsgegevens alleen delen met derden die Chubb contractueel heeft beperkt om de gegevens te gebruiken of te openbaren, behalve indien nodig om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan de wettelijke vereisten;

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naleving van fiscale en regelgevende verplichtingen; het delen van gegevens met vakbonden en ondernemingsraden en om te reageren op een gerechtelijke procedure of een wettig juridisch verzoek van rechtshandhavingsinstanties of andere regelgevende overheidsinstanties;
 • om vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • om fysieke letsels of financiële verliezen te voorkomen; of
 • om de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze zaken of activa (inclusief door faillissement) te ondersteunen.

Uw Persoonsgegevens zullen ook worden onderhouden en verwerkt door onze dienstenleveranciers in de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Azië en in andere jurisdicties, binnen een gepast wettelijk en contractueel kader.

Hoe beveiligt Chubb Persoonsgegevens?

Chubb verbindt zich ertoe om de veiligheid en integriteit van Persoonsgegevens te verzekeren. Chubb heeft redelijke fysieke, technische en administratieve procedures ingevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen we echter niet garanderen dat uw transmissie naar ons veilig is.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens die u aan Chubb verstrekt, worden slechts zo lang bijgehouden als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelstellingen waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdend met onze noodzaak om contractuele verplichtingen na te leven, problemen met de klantenservice op te lossen, wettelijke vereisten na te leven en nieuwe of verbeterde producten en diensten aan gebruikers te verstrekken. Dit betekent dat we uw Persoonsgegevens kunnen bewaren voor een redelijke periode nadat u bent gestopt de Websites of Apps van Chubb te gebruiken. Na deze periode zullen uw Persoonsgegevens zonder kennisgeving van alle systemen van Chubb worden verwijderd.

Hoe kunt u uw gegevens, die door Chubb worden bewaard, corrigeren, wijzigen of verwijderen?

U kunt op elk ogenblik verzoeken om uw Persoonsgegevens te bekijken, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Chubb zal redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal Chubb stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker te controleren alvorens de verzochte toegang te verlenen of wijzigingen uit te voeren. Om uw Persoonsgegevens te bekijken, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, om vragen te stellen of uw bezorgdheden inzake gegevensbescherming en privacy mee te delen, stuurt u een e-mail naar [email protected]. Sommige van onze Websites, Apps en accounts op sociale media stellen u in staat om rechtstreeks op de website correcties aan te brengen zonder verder contact te hoeven opnemen met Chubb.

Merk op dat we u zullen helpen bij het beschermen van uw Persoonsgegevens maar dat het uw verantwoordelijkheid is om uw wachtwoorden en andere toegangsgegevens te beschermen tegen anderen.

Wat moet u begrijpen over de links van derden die op deze Website kunnen verschijnen?

In sommige gevallen kan Chubb links verstrekken naar websites die niet door Chubb worden beheerd. Chubb zal redelijke inspanningen leveren om deze zo te identificeren. Chubb heeft echter geen controle over dergelijke websites van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de privacyprocedures van andere websites. Bovendien gaat deze Privacyverklaring niet over informatie die door derde partijen over u is verzameld.

Hoe gebruikt Chubb cookies en andere trackingtechnologieën?

Cookies

Chubb kan cookies gebruiken op deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de computer van gebruikers worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies zodat de Website terugkerende gebruikers herkent, om de toegang tot de Website te vergemakkelijken en zodat de Website geaggregeerde gegevens kan samenstellen waarmee we onze inhoud kunnen verbeteren. Cookies brengen geen schade toe aan de computers of bestanden van gebruikers. Als u niet wilt dat cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere Website van Chubb, moet u de instellingen in uw browser wijzigen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of gelijkaardige technologieën kan echter verhinderen dat u toegang hebt tot een deel van onze inhoud of dat u sommige functies op de Website niet kunt gebruiken. Chubb kan ook gebruik maken van cookies of gelijkaardige technologieën die door een van onze zakelijke of reclamepartners zijn geplaatst. Hierdoor krijgt Chubb informatie over welke advertenties gebruikers naar onze Website leiden.

Daarnaast controleert Chubb de verkeerspatronen van de gebruikers op zijn Websites aan de hand van de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en het tijdstip van toegang en de bekeken pagina's. Onze Webservers verzamelen de domeinnamen maar niet het e-mailadres van bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers op onze Website te meten en om te bepalen welke gebieden van de Website nuttig zijn voor gebruikers, op basis van de hoeveelheid verkeer in bepaalde gebieden. Chubb gebruikt deze informatie om de gebruikerservaring op de Website te verbeteren en om beter toekomstige inhoud voor te bereiden op basis van de interesses van gebruikers.

Webbakens

Deze Website kan ook gebruik maken van webbakens. Een webbaken is doorgaans een pixel op een website die kan worden gebruikt om na te gaan of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht om gerichte advertenties weer te geven. Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies. Dit betekent dat, als u de cookies van uw browser uitschakelt, de webbakens uw activiteit niet kunnen traceren. De webbaken telt nog steeds als een websitebezoek maar uw unieke gegevens zullen niet worden geregistreerd.

Informatie verzameld door webbakens kan informatie over IP-adressen omvatten (zie hieronder). Informatie van webbakens wordt ook gebruikt voor:

 • advertenties en e-mail auditing en rapportering;
 • personalisering;
 • rapportage over siteverkeer; en
 • aantal unieke bezoekers.

IP-adressen

Een Internetprotocol-adres (IP) is een getal dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u inlogt op het internet.

Chubb kan IP-adressen verzamelen en traceren om, onder andere:

 • de veiligheid en beveiliging van de Website te handhaven;
 • de toegang tot onze Websites te beperken voor bepaalde gebruikers;
 • technische problemen op te lossen; en
 • beter te begrijpen hoe de Websites van Chubb worden gebruikt.

Logbestanden

Chubb (of derde partijen namens Chubb) kunnen informatie verzamelen in de vorm van logbestanden die de activiteiten op de Websites en statistieken over de gewoonten van webgebruikers registreren.

Logbestanden worden alleen gebruikt voor interne doeleinden. Door logbestanden te gebruiken, kan Chubb zijn Websites en toepassingen continu verbeteren en aanpassen.

De invoeren helpen ons om, onder andere, het volgende te verzamelen:

 • interne marketing- en demografische studies;
 • het browsertype en besturingssysteem van een gebruiker;
 • informatie over de sessie van een gebruiker (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze Website werd bezocht, welke pagina's en hoe lang deze op onze Website werden bekeken); en
 • overige gelijkaardige navigatie- of click-streamgegevens.

Informatie over Sociale Netwerken

Informatie over sociale netwerken is alle informatie die u door een extern sociaal netwerk in staat stelt te delen met externe toepassingontwikkelaars zoals Chubb. Informatie over sociale netwerken omvat informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk. Dergelijk sociaal netwerk omvat, maar is niet beperkt tot, Twitter, Facebook, google+.

Om te weten hoe uw gegevens van een sociaal netwerk door ons (of door andere externe toepassingontwikkelaars) kunnen worden verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het desbetreffend sociaal netwerk. Bovendien erkent u dat we uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken om gegevens aan een sociaal netwerk te koppelen voor advertentiedoeleinden.

Chubb kan geen garanties maken over de veiligheid of de informatie die u deelt met derde partijen, inclusief de informatie die u deelt met sociale mediasites.

Hoe kan Chubb locatiegegevens gebruiken?

Chubb is een wereldwijde leverancier van brandveiligheids- en beveiligingsdiensten. Als zodanig volgen hier enkele voorbeelden van wanneer locatiegegevens kunnen worden gevraagd om sommige diensten die Chubb aanbiedt te verstrekken: om de capaciteit van producten voor gebouwen te verbeteren, zoals het gebruik van uw locatiegegevens in één van onze gebouwen om de instellingen voor ventilatie, verwarming en koeling dynamisch aan te passen, om de lichten in- of uit te schakelen, of om deuren te ontgrendelen;

 • als u een bezoeker of een werknemer bij onze maatschappelijke zetel bent, kan het gebruik van uw locatiegegevens u helpen om de dichtstbijzijnde printer of vergaderzaal te vinden, voor een verbeterde ervaring op onze maatschappelijke zetel; of
 • om te bepalen welke onderhoudstechnicus zich het dichtst bij een onderhoudsoproep bevindt.

Daarnaast kan Chubb locatiegegevens gebruiken voor locatie- en/of tijdregistratiedoeleinden voor werknemers of aannemers.

In al deze gevallen zal Chubb toestemming vragen om uw locatiegegevens te verzamelen en dus zal de verzameling van deze gegevens voor u transparant zijn - u hebt de mogelijkheid om te besluiten uw locatiegegevens al dan niet te verstrekken. Als u ervoor kiest om uw locatiegegevens niet te verstrekken, is Chubb mogelijk niet in staat om de gevraagde dienst te verstrekken of de gevraagde transactie te voltooien.

Van welke bijkomende informatie moeten specifieke gebruikers op de hoogte zijn?

Ouders, voogden en kinderen: Onze Apps en Websites zijn bedoeld voor bezoekers die minstens 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in de jurisdictie van hun woonplaats. Chubb verzoekt niet bewust om gegevens van, of biedt niet bewust producten of diensten aan, kinderen. Als u niet voldoet aan de leeftijdsvereisten die hierboven zijn beschreven, vul dan geen Persoonsgegevens in op deze of enige andere Website of App van Chubb.

Gebruikers in de Europese Unie en andere landen met privacywetten:u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of staatsautoriteit inzake gegevensbescherming, die ook kan zijn gekend als een toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om: (i) toegang te vragen tot en correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens; (ii) beperkingen op te leggen op; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens en onder bepaalde omstandigheden om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken. Om met Chubb contact op te nemen over een verzoek tot toegang, voor corrigeren, verwijderen, bezwaar maken of het opleggen van beperkingen of overdraagbaarheid, gebruikt u de contactmethoden die onderaan deze verklaring worden vermeld.

Gebruikers uit de VS: Chubb verzamelt geen rijksregisternummers op zijn Websites.

Hoe zou Chubb deze Privacyverklaring kunnen wijzigen?

Naarmate Chubb zijn Websites en Apps uitbreidt en verbetert, of als de wettelijke vereisten veranderen, moet deze Privacyverklaring mogelijk worden bijgewerkt. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. We moedigen u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te herlezen op wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt geïdentificeerd aan de onderkant van het beleid.

Hoe kunt u Chubb contacteren?

Als u opmerkingen of vragen heeft of als er andere dingen zijn die we kunnen doen om de waarde van deze Websites te maximaliseren, stuurt u een e-mail naar de webmaster van Chubb.

Als u uw Persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen, of als u vragen heeft over de privacyprocedures in het algemeen of voor een klacht, stuurt u een e-mail naar [email protected].

In het geval dat u zich in een land bevindt dat valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u contact wilt opnemen met de lokale Data Protection Officer, vermeldt dit dan in uw e-mail. Uw verzoek zal naar de juiste persoon worden doorgestuurd. Als u uw Persoonsgegevens niet langer met ons wilt delen of als u wilt dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd, volg dan deze link.

Laatst bijgewerkt: 22 december 2021